Algemene voorwaarden en huisregels Impulse EMS Studio

 

 

Opdrachtgever: * Impulse EMS Studio
Klant: * Klanten van Impulse EMS Studio die door medewerker/ster van Impulse EMS Studio behandeld worden.
Opdracht: * EMS-sessie op afspraak.
Locatie: * Plaats waar EMS-sessie op afspraak wordt uitgeoefend.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Impulse EMS Studio doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van Impulse EMS Studio wordt aangeduid als klanten van Impulse EMS Studio die door medewerker/ster van Impulse EMS Studio behandeld worden, hierna te noemen; klant
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Impulse EMS Studio en de klant gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de eerste termijn.
2.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 3 Duur en beëindiging
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 of 12 maanden en gaat in vanaf de inschrijvingsdatum.
3.2 Wijziging of opzegging is mogelijk na de contractperiode. Tussentijdse abonnementswijziging of opzegging is niet mogelijk, tenzij een verklaring door een medisch specialist wordt overlegt, waarin staat dat de EMS training niet langer voortgezet kan worden wegens medische redenen.  
3.4 Als er bij het verstrijken van het abonnement geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet. Na afloop van het eerste abonnement is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één incassomaand.
3.3 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap voor de duur van minimaal één maand  tot een maximum van drie maanden (en in het geval van zwangerschap tot 6 tot 8 weken na de bevalling), worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Een dergelijke pauze dient tijdig en per email te worden aangevraagd. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de looptijd van het contract automatisch mee opgeschort.

 

Artikel 4 Prijs en prijswijziging
4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 Bij inschrijving betaalt de klant inschrijfkosten en de door Impulse EMS Studio aangewezen onderkleding. De inschrijfkosten worden vooraf overeengekomen. De nieuwprijs van de onderkleding is   €149,95 maar wordt goedkoper aangeboden bij een abonnement. Indien het abonnement vanwege medische redenen eerder moet stoppen, zal een afrekening plaatsvinden van de onderkleding. Dit wordt dan per rato berekend. 
4.3 Impulse EMS Studio heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Impulse EMS Studio twee weken voorafgaand aan haar klanten medegedeeld. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de klant niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken
5.1 Klant maakt een afspraak met Impulse EMS Studio op locatie of online op de boekings-app. Impulse EMS Studio behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
5.2 Afspraken kunnen door de klant gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak daarna gewijzigd of geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht.
5.3 Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient men de trainers hiervan op de hoogte te stellen door zich uit te schrijven via de boekings-app. Niet geboekte afspraken (van abonnementhouders) en niet bezochte afspraken worden in rekening gebracht.
5.4  Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die Impulse EMS Studio niet verwijtbaar zijn.
5.5 Impulse EMS Studio behoudt te allen tijde het recht om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant dient wijzigingen in zijn adres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer tijdig aan Impulse EMS Studio mede te delen.
6.2 De klant houdt zich aan de door Impulse EMS Studio gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Impulse EMS Studio aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de klant geeft Impulse EMS Studio het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
6.3 De klant is verplicht de door Impulse EMS Studio aangewezen onderkleding te dragen tijdens de sessies. Alternatieve kleding wordt niet toegestaan.
6.3 Indien de klant zijn onderkleding vergeet mee te nemen kan men er een huren. Hiervoor wordt per keer een klein bedrag in rekening gebracht; dit dient voor aanvang van de sessie te worden gepind.

 

Artikel 7 Betaling
7.1 Met het betalen van de eerste termijn geeft men toestemming voor de automatische incasso van tenminste drie contributietermijnen.
7.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke incassomaand na de eerste betaling geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.
7.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Impulse EMS Studio bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
7.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Impulse EMS Studio verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Impulse EMS Studio heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
7.5 Impulse EMS Studio heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
7.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden sessies of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Impulse EMS Studio ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Impulse EMS Studio te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Impulse EMS Studio.
7.7 Impulse EMS Studio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Impulse EMS Studio is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Impulse EMS Studio toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Impulse EMS Studio is beperkt tot het bedrag waarvoor Impulse EMS Studio aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
8.2 Impulse EMS Studio is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Impulse EMS Studio maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
8.3 De klant is tegenover Impulse EMS Studio aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de klant komt.
8.4 Het beoefenen van een EMS-sessie kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Impulse EMS Studio, is geheel voor eigen risico van het lid. Impulse EMS Studio of diens coaches zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of eventuele ongevallen.
8.5. Impulse EMS Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend behoorden te zijn.

 

Artikel 9 Klachten
9.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking per email gemeld te worden aan Impulse EMS Studio. Impulse EMS Studio dient de klager adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Impulse EMS Studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Impulse EMS Studio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Impulse EMS Studio neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens & privacy
11.1 De klant voorziet de Impulse EMS Studio vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de Impulse EMS Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Impulse EMS Studio neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Impulse EMS Studio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Impulse EMS Studio zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

Artikel 12 Huisregels in Impulse EMS Studio
In de  EMS-ruimte en kleedruimtes gelden de volgende regels:
12.1 klant dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Impulse EMS Studio.
12.2 Bij het vermissen van eigendommen van Impulse EMS Studio worden deze aan klant in rekening gebracht.
12.3 De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Impulse EMS Studio toe. Bij constatering hiervan zal Impulse EMS Studio de klant verzoeken Impulse EMS Studio te verlaten. In dit geval is Impulse EMS Studio wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
12.4 Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Impulse EMS Studio de klant hierop aanspreken.
12.5 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en behandelruimte op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
12.6 klant dient 5 minuten voor het afgesproken  tijdstip te verschijnen.
12.7 Indien de klant te laat komt terwijl de training al is gestart wordt deze niet meer onderbroken en vervalt automatisch het recht op de EMS-sessie. Indien de klant later binnenkomt dan de aanvangstijd en de coach staat al op het punt te starten, bepaalt de coach (in samenspraak met eventuele overige klanten) of men nog mee kan doen. Komt men later binnen dan de aanvangstijd terwijl er geen andere klanten zijn, dan bepaalt  de coach of hij de EMS-sessie nog kan opstarten. In al deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op een inhaalles en de gemiste sessie wordt in rekening gebracht.
12.8 klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Impulse EMS Studio op te volgen. Klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

 

Artikel 13 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Impulse EMS Studio zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: o.a. stakingen in andere bedrijven dan die van Impulse EMS Studio, een algemeen gebrek aan benodigde apparatuur en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, trainers of andere derden waarvan Impulse EMS Studio afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Impulse EMS Studio opgeschort.

 

Contra-indicaties

 

In de volgende gevallen van ziekten of omstandigheden is het niet toegestaan een EMS-training of behandeling te ondergaan. Klant verklaart dat de onderstaande aandoeningen niet op hem/haar van toepassing zijn:

 

 • een geïmplanteerd of extern medisch apparaat heeft (bijv. pacemaker of geïmplanteerde defibrillator).
 • een ernstige hart- en vaatziekten heeft (bijv. ernstige hart of aorta aandoeningen).
 • een ernstige neurologische stoornissen, tumoren, kanker of ernstige nierziekten
 • een medicatie-(on)gecontroleerde aanvallen of convulsies heeft (bijv. epilepsie).
 • een ernstige neuromusculaire aandoeningen heeft (bijv. rabdomyolyse of een aandoening die het zenuwstelsel en spierstelsel aantast en daarmee een snelle afbraak van spierstructuur veroorzaakt).
 • het bestaan of neiging hebben tot interne bloedingen, niet-intacte huid (bijv. geïnfecteerd, gewond, ongezond, ontstoken, geïrriteerd of oedeemachtig huidoppervlak).
 • een zwangerschap of vermoedelijke zwangerschap.
 • een intensieve training te ondergaan binnen twee dagen na een XBody EMS-training.

 

 

Voordat een EMS training gedaan kan worden dient eerst een medisch specialist goedkeuring te geven in geval van:

 

 • metalen implantaten, niet-metalen of andere implantaten (bijv. siliconen implantaten, gynaecologische implantaten).
 • minder ernstige hart- en vaatziekten (bijv. hypertonie, hoge bloeddruk), recente chirurgische ingreep, medische ingreep of een acuut trauma of gedurende medische behandelingen.
 • buik- of liesbreuk, chronische ziekten of koorts, besmettelijke ziekten of acute of chronische infecties (bacterieel of viraal).
 • diabetes.

 

 

Klant verklaart gewillig en onder eigen verantwoordelijkheid een EMS-training te volgen. Klant is op de hoogte van de basisprincipes van EMS-training, inclusief alle contra-indicaties, zoals gevallen waarin medisch consult verplicht/geadviseerd is en overige gevallen welke zijn omschreven in dit document.